RODO Realizacja obowiązku informacyjnego

Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO):
Jak przetwarzam dane klienta
1) Zakres danych: przetwarzam następujące kategorie danych klientów: dane identyfikacyjne (imię̨, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane dotyczące zawartych umów, dane dotyczące narzędzi koniecznych do wykonania usług (oprogramowanie, specjalizacje);
2) Administrator: administratorem danych osobowych jest Magda Sikorska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, ul. Gdańska 14/23, 01-691 Warszawa.
Cele i podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe klientów są̨ przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zleconej usługi tłumaczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dane dotyczące tłumaczenia poświadczonego są wpisywane do repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego) i przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ww. ustawa nie precyzuje terminu zakończenia przechowywania repertorium;
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą firmy współpracujące w zakresie usług IT, firma świadcząca usługi obsługi kadrowo-płacowej;
5) Okres przechowywania: dane przetwarzane w oparciu o zgodę̨ można przetwarzać́ do czasu, aż̇ klient wycofa wyrażoną w tym zakresie zgodę lub tłumacz ustali, że dane się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych tłumacz może przetwarzać́ do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie tłumacz może przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego klienta z tłumaczem.
6) Pouczenie o prawach: klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Prawo do skargi: klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, iż̇ przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Tłumacz przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, iż w stosunku do tych danych istnieją̨ dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są̨ nadrzędne wobec interesów klienta, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.
9) Dane osobowe klienta nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
10) Cofnięcie zgody: w każdej chwili klientowi przysługuje prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby Traderia Magda Sikorska, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.